Skip to Content Accessibility Information

Language Accessibility Statement

If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call: 211 TTY: 7-1-1
Español/Spanish

Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al: 211 TTY: 7-1-1

አማርኛ/Amharic

የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ: 211 መስማት
ለተሳናቸው: TTY: 7-1-1

العربیة/Arabic

(TTY: ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم211 ( رقم هاتف الصم والبكم: (1-1-7

Ɓàsɔɔ́ ̀-wùɖù-po-nyɔ̀(Bassa)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀[Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 211 (TTY:7-1-1)

中文/Chinese

如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 211 (TTY: 7-1-1)。

فارسی/Farsi

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما بگيريدا تماس211 (TTY: 7-1-1) با. باشد می ف

Français/French

Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le: 211 (ATS: 7-
1-1).

ગુજરાતી /Gujarati

સહાય તમારી ભાષામાાંઉપલબ્ધ છે: 211 (ટીટીવાય: 7-1-1). આ સેવાઓમફતમાાંઉપલબ્ધ છે.

kreyòl ayisyen/Haitian Creole

Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 211 (TTY: 7-1-11).

Igbo

O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 211 (TTY: 7-1-1)

한국어/Korean

한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 211 (TTY: 7-1-1)번으로
전화해 주십시오.

Português/Portuguese

Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 211 (TTY: 7-1-1)

Русский/Russian

Помощь доступна на вашем языке: 211 (TTY: 7-1-1). Эти услуги предоставляются бесплатно.

Tagalog

Makakakuha kayo ng tulong sa iyong wika: 211 (TTY: 7-1-1). Ang mga serbisyong ito ay libre.

اردو/Urdu

TTY: خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں-211 1-1-7

Tiếng Việt/Vietnamese

Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 211 (TTY: 7-1-1).

Yorùbá/Yoruba

Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 211 (TTY: 7-1-1)